دوره و شماره: دوره 50، شماره 1، بهار 1397، صفحه 1-205 
8. تحلیل مورفولوژیکی مجرای رودخانۀ زرینه ‏رود با استفاده از مدل رزگن

صفحه 101-122

10.22059/jphgr.2018.218965.1006956

منصور خیری زاده اروق؛ محمدحسین رضائی مقدم؛ رسول دانش فراز؛ معصومه رجبی