دوره و شماره: دوره 42، شماره 72 - شماره پیاپی 320631، پاییز 1389 
3. مدل تغییرات مکانی بارش در زاگرس میانی

قاسم عزیزی؛ حسنعلی فرجی سبکبار؛ رحیم‌علی عباسپور؛ طاهر صفرراد