دوره و شماره: دوره 42، شماره 71 - شماره پیاپی 317637، پاییز 1389 
1. مورفوتکتونیک ناحیه دهشیر با استفاده از تکنیک‌های ژئومورفومتری

مجتبی یمانی؛ محمدرضا قاسمی؛ سیدکاظم علوی پناه؛ ابوالقاسم گورابی