دوره و شماره: دوره 42، شماره 4 - شماره پیاپی 406595، اسفند 1389، صفحه 1-145 (74 زمستان 1389) 
ارزیابی روش‌های مختلف برآورد تبخیر تعرق گیاه‌مرجع و پهنه‌بندی آن در ایران

صفحه 95-109

حمید زارع ابیانه؛ مریم بیات ورکشی؛ علی اکبر سبزی پرور؛ صفر معروفی؛ عادل قاسمی