موضوعات = ژئومورفولوژی رودخانه
بررسی عوامل کنترل کنندۀ پاسخ رودخانه‌های‌ کوهستانی به واقعۀ سیلاب شدید (مطالعۀ موردی: حوضۀ آبخیز سد ایلام)

دوره 51، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 1-15

10.22059/jphgr.2019.242256.1007119

زهرا خان بابایی؛ ابراهیم مقیمی؛ مهران مقصودی؛ مجتبی یمانی؛ سید کاظم علوی پناه


محاسبة بُعد فراکتال سازندهای زمین‌شناسی و بررسی ارتباط آن با حساسیت‏ سازندها

دوره 50، شماره 2، تیر 1397، صفحه 241-253

10.22059/jphgr.2018.234333.1007060

مهتاب علیمرادی؛ محمدرضا اختصاصی؛ مهدی تازه؛ حاجی کریمی


تحلیل مورفولوژیکی مجرای رودخانۀ زرینه ‏رود با استفاده از مدل رزگن

دوره 50، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 101-122

10.22059/jphgr.2018.218965.1006956

منصور خیری زاده اروق؛ محمدحسین رضائی مقدم؛ رسول دانش فراز؛ معصومه رجبی


اثرات احداث سد بر ویژگی‌های پیچان رودی قسمت‌های میانی گرگان‌رود

دوره 49، شماره 4، دی 1396، صفحه 657-666

10.22059/jphgr.2018.226482.1007002

رضا اسماعیلی؛ قاسم لرستانی؛ غفور بازیار


ویژگی‌های کانی‌شناسی، بافتی، و شیمیایی نهشته‌های آبرفتی و پادگانه‌های دیرینۀ رودخانۀ سقز

دوره 49، شماره 4، دی 1396، صفحه 683-698

10.22059/jphgr.2018.216439.1006938

خه‌بات درفشی؛ صارم امینی؛ محمد مهدی حسین زاده؛ کاظم نصرتی


تخمین دبی لبالبی براساس ویژگی های کانال رود در حوضۀ گرمابدشت، استان گلستان

دوره 48، شماره 3، مهر 1395، صفحه 451-463

10.22059/jphgr.2016.60101

رضا اسماعیلی؛ قاسم لرستانی؛ فاطمه رحیمی نژاد