موضوعات = سنجش از دور
صحت‏سنجی بارش ‏های برآوردی از رادار و کالیبراسیون ضرایب برآورد رادار کرمانشاه

دوره 50، شماره 4، دی 1397، صفحه 713-729

10.22059/jphgr.2018.241277.1007113

فرشاد صفرپور؛ جواد خوشحال دستجردی؛ سید ابوالفضل مسعودیان


پایش تغییرات ماهانه و فصلی گاز متان با استفاده از داده‏های ماهوارۀ GOSAT

دوره 49، شماره 2، تیر 1396، صفحه 327-340

10.22059/jphgr.2017.62848

سید محسن موسوی؛ سامره فلاحتکار؛ منوچهر فرج زاده


دورسنجی بقایای گیاهی سوزانده ‏شده در مزارع با بهره‌گیری از تصاویر سنجندۀ لندست

دوره 49، شماره 2، تیر 1396، صفحه 341-353

10.22059/jphgr.2017.62849

فاطمه علینقی زاده؛ مجید دولتی؛ محمد علی رستمی؛ ناصر برومند


واسنجی داده‌های باران سری 3B42 و 3B43 ماهوارۀ TRMM در زون‌های اقلیمی ایران

دوره 48، شماره 2، تیر 1395، صفحه 287-303

10.22059/jphgr.2016.59370

مهدی عرفانیان؛ سیما کاظم پور؛ حسن حیدری


واکاوی پیوند روزهای برفپوشان با ارتفاع، شیب و وجه شیب در ایران زمین

دوره 48، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 1-14

10.22059/jphgr.2016.57024

محمد صادق کیخسروی کیانی؛ سید ابوالفضل مسعودیان


تحلیل فضایی پراکنش رطوبت در ایران

دوره 47، شماره 4، دی 1394، صفحه 637-650

10.22059/jphgr.2015.56053

غلام عباس فلاح قالهری؛ مهدی اسدی؛ عباسعلی داداشی رودباری


اکتشاف نواحی دارای مس در منطقۀ قزل‌داش شهرستان خوی با استفاده از تصاویر هایپریون

دوره 47، شماره 2، تیر 1394، صفحه 287-302

10.22059/jphgr.2015.54464

مهدی بلواسی؛ صیاد اصغری سراسکانرود؛ بتول زینالی؛ سعیده صاحبی وایقان