دوره و شماره: دوره 55، شماره 1، اردیبهشت 1402 

مقاله کامل

تحلیل روند دید افقی درجنوب غرب ایران بین سال های 2020-1998

صفحه 1-18

10.22059/jphgr.2022.339960.1007685

بهروز ساری صراف؛ غلام حسن محمدی؛ محمد یزدانی