دوره و شماره: دوره 41، شماره 70 - شماره پیاپی 316942، آذر 1389 
تحلیل همدیدی موج سرمای شدید دی‌ماه 1386 ایران

قاسم عزیزی؛ طیبه اکبری؛ محمود داودی؛ مهری اکبری