دوره و شماره: دوره 41، شماره 70 - شماره پیاپی 316942، پاییز 1389 
1. تحلیل همدیدی موج سرمای شدید دی‌ماه 1386 ایران

قاسم عزیزی؛ طیبه اکبری؛ محمود داودی؛ مهری اکبری