دوره و شماره: دوره 48، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 517-694 

شناسنامه علمی شماره

1. صفحات آغازین

صفحه 1-5


مقاله علمی پژوهشی

2. بررسی شیب دمای سطح زمین در ایران با داده های روزهنگام مودیس

صفحه 517-532

10.22059/jphgr.2016.60823

مسعود مرادی؛ برومند صلاحی؛ سیدابوالفضل مسعودیان


4. زمان در سیستم‌های ژئومرفیک

صفحه 557-567

10.22059/jphgr.2016.60825

محمد حسین رامشت؛ مژگان انتظاری؛ سوسن دلسوز


5. نقش گردش وردسپهر زیرین پُرفشار عربستان در بارش ایران

صفحه 569-587

10.22059/jphgr.2016.60827

مصطفی کریمی؛ فرامرز خوش اخلاق؛ سعید بازگیر؛ مهناز جعفری


شناسنامه علمی شماره

12. چکیده های انگلیسی

صفحه 1-25