دوره و شماره: دوره 48، شماره 3، مهر 1395، صفحه 335-515 

مقاله کامل

تحلیل دینامیکی –سینوپتیکی سازوکار بارش‌های تابستانۀ جنوب شرق ایران

صفحه 335-349

10.22059/jphgr.2016.60092

شعیب آب خرابات؛ مجید رضایی بنفشه؛ سعید جهان بخش اصل؛ مصطفی کریمی؛ علی اکبر رسولی