دوره و شماره: دوره 48، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 335-515 

شناسنامه علمی شماره

1. صفحات آغازین

صفحه 1-5


مقاله علمی پژوهشی

2. تحلیل دینامیکی –سینوپتیکی سازوکار بارش‌های تابستانۀ جنوب شرق ایران

صفحه 335-349

شعیب آب خرابات؛ مجید رضایی بنفشه؛ سعید جهان بخش اصل؛ مصطفی کریمی؛ علی اکبر رسولی


5. بازسازی پالینولوژیک 1700 سال تغییرات پوشش گیاهی در اطراف ارومیه: نقش اقلیم و انسان

صفحه 385-398

عایشه مکاریزاده؛ الیاس رمضانی؛ علیرضا نقی نژاد؛ هانس یوستن


8. بررسی شار گرمای محسوس و ارتباط آن با تغییرات دما و باد طی دورۀ گرم سال در ایران

صفحه 431-450

حسن ذوالفقاری؛ جلیل صحرایی؛ جعفر معصوم پور سماکوش؛ فرزانه برزو


شناسنامه علمی شماره

12. چکیده های انگلیسی

صفحه 1-25