دوره و شماره: دوره 48، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 335-515 

شناسنامه علمی شماره

1. صفحات آغازین

صفحه 1-5


مقاله علمی پژوهشی

2. تحلیل دینامیکی –سینوپتیکی سازوکار بارش‌های تابستانۀ جنوب شرق ایران

صفحه 335-349

10.22059/jphgr.2016.60092

شعیب آب خرابات؛ مجید رضایی بنفشه؛ سعید جهان بخش اصل؛ مصطفی کریمی؛ علی اکبر رسولی


شناسنامه علمی شماره

12. چکیده های انگلیسی

صفحه 1-25