دوره و شماره: دوره 52، شماره 3، مهر 1399، صفحه 351-514 
ارزیابی محصولات مختلف ماهواره‌ای تابش سطح زمین با استفاده از داده‌های اندازه‌گیری شدۀ زمینی در اقلیم‌های مختلف ایران

صفحه 429-443

10.22059/jphgr.2020.290279.1007445

نوشین احمدی باصری؛ علی اکبر سبزی پرور؛ مهرانه خدامرادپور؛ خوان لویئس گررو راسکادو؛ لوکاس آلادوس آربولداس